Την 26/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877882 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015 της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο EXPERT WEB και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13646017000.

Δείτε το σχετικό αρχείο .pdf

GEMI_isologismos_expertweb_2015