Την 30/03/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 958761 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2014 – 31/12/2014, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», τον διακριτικό τίτλο «EXPERT WEB» και αριθμό ΓΕΜΗ 13646017000.

Δείτε το σχετικό αρχείο .pdf

GEMI_isologismos_expertweb_2014