Κατηγορία: Οικονομικά στοιχεία

Iσολογισμός 2019 – 16η εταιρική χρήση

Την 19/10/2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2297836, οι εγκεκριμένες από την 29/05/201920 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...

Iσολογισμός 2018 – 15η εταιρική χρήση

Την 02/10/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1895850, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2019 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...

Ισολογισμός 2017 – 14η εταιρική χρήση

Την 30/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1887582, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...

Ισολογισμός 2016 – 13η εταιρική χρήση

Την 26/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877388, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2017 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...

Ισολογισμός 2015 – 12η εταιρική χρήση

Την 26/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877882 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/2015 - ...