Την 02/10/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1895850, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2019 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΞΠΕΡΤ ΓΟΥΕΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «EXPERT WEB» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «13646017000», για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Δείτε το σχετικό αρχείο .pdf

GEMI_isologismos_expertweb_2018