Ισολογισμός 2015 – 12η εταιρική χρήση

Την 26/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877882 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση 01/01/2015 - ...