Ισολογισμός 2017 – 14η εταιρική χρήση

Την 30/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1887582, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...

Ισολογισμός 2016 – 13η εταιρική χρήση

Την 26/09/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877388, οι εγκεκριμένες από την 30/05/2017 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις ...